Śledź nas na:Metodyka pracy katechetycznej

Działania teatralne:

Dzieci chętnie wypowiadają się za pomocą gestu, ruchu i słowa. Samorzutnie odgrywają różne role, udają i naśladują dorosłych ludzi, zwierzęta, przedmioty. Bawią się „w mamę, „w szkołę", „w sklep" Takie zabawy iluzyjne angażują fantazję dziecka, absorbują siły umysłowe, emocjonalne i fizyczne. Świadomie zainspirowana ukierunkowana zabawa lub forma parateatralna, potraktowana jako środek przekazu treści może być wykorzystana w katechezie. Treść religijna może być przedstawiona w formie ekspresji słowno - ruchowej, charakterystycznej dla zabawy w teatr. Dziecko może samo przedstawić treść, którą poznało. To pogłębi utrwalenie, daje możliwość wyeksponowania przeżycia religijnego w postawie i działaniu. Zabawa w teatr, odgrywanie ról, daje dziecku okazję do utożsamienia się z postacią lub zdarzeniem religijnym.

 

Sposób mówienia:

Jak mówić do osoby, której intelektualne możliwości są bardzo niskie, rozumienie języka może być ograniczone, a świadomość świata minimalna? Istnieje potrzeba, aby słowa były proste, zdania krótkie, tematy zrozumiałe dla słuchacza. Myśli trzeba formułować w sposób maksymalnie prosty, bez jakichkolwiek trudnych wyrazów, lecz jednocześnie żywo i interesująco. Dziecko upośledzone czuje się zagubione w otaczającej je rzeczywistości, w natłoku docierających do niego informacji i wymagań. Na ogół słabo rozumie stawiane mu pytania i zadania. Dlatego należy pamiętać, że polecenia, nie mogą nakładać się na siebie. Dziecku trzeba dać dłuższy czas na ich realizację, nie niecierpliwić się gdy trzeba je powtarzać. Każda informacja przekazywana, każdy rysunek i każdy gest musi być po coś. Tu nie ma miejsca na słowa, które są obok.

Bardzo istotne znaczenie w przekazie treści katechetycznych zajmuje właściwy dobór słownictwa. Nazwy religijne (typu: sakrament, tabernakulum, patena, stuła, konfesjonał) są dla dzieci bardzo trudne do zapamiętania. Nie sposób jednak nie omawiać pojęć religijnych, więc trzeba nazwać wszystko słowami zrozumiałymi dla dzieci. Oto wykaz najczęściej używanych słów. Część z nich znalazła już wytłumaczenie w rejestrze treści programowych.

Kościół  -  Dom Pana Boga

Katedra - Najważniejszy kościół w mieście

Ksiądz - Pan, który pomaga Panu Jezusowi

Sutanna - Ubranie księdza

Stuła - Szal księdza

Biskup -  Ważny ksiądz

Papież - Najważniejszy ksiądz

Pismo Święte - Najważniejsza książka świata

Ołtarz - Stół Pana Jezusa

Kielich - Złoty kubek

Patena - Złoty talerz

Ciało Chrystusa - Boży Chleb

Krew Chrystusa - Boży Napój

Tabernakulum, monstrancja - Złoty domek Pana Jezusa

Konfesjonał Miejsce, w którym ksiądz pomaga przeprosić Pana Boga

Boże Narodzenie - Urodziny Pana Jezusa

 

Także we wszystkich modlitwach i śpiewanych piosenkach. słownictwo powinno być adekwatnie do poziomu percepcji uczniów. Jeśli jest to możliwe, do znanych piosenek i pieśni można ułożyć nowy, bardziej zrozumiały tekst. Dobrze, gdy piosenki śpiewane na katechezie lub w kościele można ilustrować ruchami. Ich treść staje się wtedy bardziej czytelna. Podobnie fragmenty Pisma świętego powinny być czytane w tak zwanym przekładzie dynamicznym, czyli komentowane zrozumiałymi słowami.

 

 Zobacz także