Śledź nas na:Katechetyka specjalna - pytania i odpowiedzi

1. Definicja katechetyki specjalnej.

Katechetyka specjalna jest nauką zajmującą się refleksją naukową nad katechezą specjalną ludzi niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, opierając się o dokumenty Kościoła, korzysta z psychologii, pedagogiki.

 

2. Definicja pedagogiki specjalnej.

Pedagogika specjalna jest nauką zajmującą się opieką, terapią, kształceniem i wychowaniem osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych.

 

3. Kto zapoczątkowała w Polsce pedagogikę specjalną?

Pedagogikę specjalną zapoczątkowała i rozwinęła w Polsce Maria Grzegorzewska (1888-1967). Utworzyła szkołę pedagogiki specjalnej w W-wie - Instytut Pedagogiki Specjalnej (Obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz szkolnictwo specjalne zajmujące się kształceniem nauczycieli.

 

4. Wyjaśnij pojęcie - rewalidacja.

Długotrwała działalność terapeutyczno-wychowawcza wobec osób niepełnosprawnych to rewalidacja, termin ten często używany jest zamiennie z pojęciem rehabilitacja.

 

5. Wyjaśnij pojęcie - resocjalizacja.

Resocjalizacja to pojęcie stosowane wobec osób źle przystosowanych do środowiska społecznego. Jest to oddziaływanie wychowawcze na te osoby, mające na celu umożliwienie im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej.

 

6. Czym zajmuje się oligofrenopedagogika?

Dyscyplina naukowa dotycząca upośledzeń umysłowych to oligofrenopedagogika. Zajmuje się teorią i praktyką wychowania i kształcenia osób upośledzonych umysłowo. Od tego terminu katechizację osób niepełnosprawnych intelektualnie nazwano oligokatecheza.

 

7. Wyjaśnij pojęcie - surdopedagogika.

Surdopedagogika - dyscyplina naukowa dotycząca upośledzeń słuchu i mowy. Zajmuje się teorią i praktyką wychowania i kształcenia osób niesłyszących i słabosłyszących. Od tego terminu katechizację osób niesłyszących i słabosłyszących nazwano surdokatecheza.

 

8. Wyjaśnij pojęcie - tyflopedagogika.

Dyscyplina naukowa dotycząca upośledzeń wzroku to tyflopedagogika. Zajmuje się teorią i praktyką wychowania i kształcenia osób z wadami wzroku, niewidomych i niedowidzących. Od tego terminu katechizację tej grupy osób nazwano tyflokatecheza.

 

9. Wyjaśnij pojęcie - pedagogika resocjalizacyjna.

Pedagogika resocjalizacyjna - dyscyplina naukowa dotycząca zaburzeń w zachowaniu. Zajmuje się zagadnieniami kształcenia i wychowania osób niedostosowanych społecznie.

 

10. Co to jest niepełnosprawność intelektualna?

Niepełnosprawność intelektualną określa się jako: trwały stan ogólnego zmniejszenia możliwości rozwojowych zwłaszcza intelektualnych (obniżenie sprawności umysłowych) oraz zdolności przystosowania się (spowodowanych bardzo wczesnymi i niezmiennymi zaburzeniami w ośrodku mózgowym).

Niepełnosprawność intelektualna jest chorobą/nie jest chorobą; jest zakaźna/nie jest zakaźna; nie jest bolesna/jest bolesna; zagraża życiu/nie zagraża życiu (zaznacz właściwe).

 

11. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej.

Najczęściej wymienia się następujące przyczyny niepełnosprawności intelektualnej:

  • uszkodzenia komórek rozrodczych rodziców

  • uszkodzenie zarodków ludzkich w łonie matki

  • uszkodzenie płodów w czasie akcji porodowej

  • zaburzenia rozwoju dziecka w życiu pozapłodowym (zapalenie opon mózgowych, świnka, odra, urazy głowy, zatrucia).

 

12. Zaburzenia i obciążenia chorobowe towarzyszące niepełnosprawności umysłowej.

Niepełnosprawności umysłowej często towarzyszą dodatkowe zaburzenia i obciążenia chorobowe. Do typowych można zaliczyć: niedorozwój mowy; zaburzenia rozwoju emocjonalnego; zaburzenia w sferze zmysłowo-ruchowej; zaburzenia osobowości; brak konsekwencji w działaniu; niedorozwój narządów zmysłów; niedorozwój fizyczny; nieprawidłowości budowy czaszki; zmiany w budowie narządów i układów wewnętrznych

 

13. Wymień stopnie upośledzenia umysłowego:

  • lekkie

  • umiarkowane

  • znaczne

  • głębokie

 Zobacz także