Śledź nas na:

Katechetyka specjalna - Artykuły

  • liczba prac:

Wybrane zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze

Edukacja dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną wymaga ustalenia metodycznego toku działalności wychowującej, aby osiągały wszechstronny rozwój i doszły do szczytu swoich indywidualnych możliwości oraz zdobywały umiejętności w zakresie adaptacji społecznej.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością umysłową

Osoby upośledzone umysłowo mają takie same jak wszyscy inni ludzie prawa do tego, by były uznawane za indywidualności oraz, by mogły się rozwijać we właściwy sobie sposób, w odpowiednim tempie, w bezpiecznych, spokojnych i odpowiadających ich osobistym wymaganiom warunkach.

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie

Pojawienie się dziecka upośledzonego umysłowo jest jak wyzwanie dla rodziny, która różnie radzi sobie w tej nieoczekiwanej rzeczywistości. Napięcia i stresy, jakie przeżywa rodzina, dotykają wszystkich jej członków. Mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych osób w rodzinie, jak i całej rodziny.

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością umysłową

Dla celów rewalidacyjno - wychowawczych ważne jest jakościowe ujęcie czynności umysłowych (poznawczych) - to w jaki sposób dziecko spostrzega, jak skupia uwagę, jaka jest pojemność jego pamięci, jak przebiega myślenie, jaką ma wyobraźnię itp.

Istota niepełnosprawności intelektualnej

Za osobę z niepełnosprawnością uważa się taką, która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolna wykonywać czynności, które osoba w tym samym wieku, rozwijająca się bez zaburzeń jest zdolna wykonać.

Pojęcia ogólne

Pedagogika specjalna , jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych.

Katechetyka specjalna - pytania i odpowiedzi

1. Definicja katechetyki specjalnej. Katechetyka specjalna jest nauką zajmującą się refleksją naukową nad katechezą specjalną ludzi niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, opierając się o dokumenty Kościoła, korzysta z psychologii, pedagogiki.